Fagprøven

Lærlingsamtale

EOSØR’S retningslinjer for gjennomføring av arbeidsoppdrag og for den praktiske delen av fagprøven innen ELEKTROFAGENE. 

 • Rev.: C/12/07/10
 • Utarbeidet av opplæringskontoret EOSØR Kristiansand 11.06.08 

Generelt om fagprøve 

Innledning: 

Fagprøven skal inndeles i fire hoveddeler:

 • En planleggings del. Kan bestå av minst følgende: 
  • Beskrive arbeidet som skal utføres (og hvor)
  • Framdriftsplan for arbeidet med forventet tidsangivelse
  • Nødvendig dokumentasjon og tegninger
  • Begrunne valg av arbeidsmetode (for eksempel v.h.a. skisser/tegninger)
  • Risikovurdering og prosedyrer
  • Nødvendige beregninger med henvisninger til forskrifter og normer
  • Valg av materiell, verktøy og instrumenter
  • Bruk av assistanse
 • En gjennomførings del: Kan bestå av minst følgende:
  • Her skal kandidaten utføre det arbeidet som er beskrevet under planleggingsdelen.
  • Det legges vekt på fagmessig og riktig utført arbeid basert på forskrifter, normer og informasjon fra leverandører av utstyr og komponenter. 
  • Gjennomføringsdelen utføres i den rekkefølge kandidaten finner det naturlig ut fra sin egen planlegging. Innenfor dette tidsrommet skal oppgaven løses på selvstendig grunnlag. I det ligger det nødvendig arbeid med f.eks. montering, kopling, programmering og feilsøking. 
 • Vurdering av eget prøvearbeid. Kan bestå av minst følgende:
  • Her skal kandidaten beskrive hvordan planen ble fulgt.
  • Beskrive hva som gikk bra og hva som ikke gikk så bra. Med begrunnelse. 
  • Hvilke endringer som ble foretatt og hvorfor
 • Dokumentasjon av eget prøvearbeid. Kan bestå av minst følgende: 
  • Kontrollmetoder (eks. sluttkontrollskjema og samsvarserklæring) 
  • Nødvendig oppretting av all dokumentasjon og tegninger (som bygd) 

Tidsramme

Fagprøven skal normalt gjennomføres innenfor en tidsramme av minimum 6 virkedager. I tillegg vil prøvenemnda normalt bruke inntil en dag til vurdering av dokumentasjon og gjennomføre samtale med kandidaten hvor han/hun kan klargjøre/begrunne forhold ved arbeidet. 

 • Vanligvis xx dag til planleggingsdelen
 • Vanligvis xx dager til gjennomføringsdelen
 • Vanligvis xx dag til dokumentasjonsdelen
 • Vanligvis xx dag til samtale med prøvenemnda der kandidaten kan klargjøre og begrunne forhold ved arbeidet

Dersom prøvenemnda finner det nødvendig, kan det stilles spørsmål for å avklare hvilken grad kandidaten har forståelse for faget og i hvilken grad kandidaten kan sette faget i en bredere sammenheng. 

Arbeidsplanen skal leveres prøvenemnda før kandidaten begynner med gjennomføringen. 

Hjelpemidler

De hjelpemidler kandidaten har brukt i opplæringsperioden skal kunne benyttes under prøven. 

Vurderingskriterier

Det vil bli foretatt en helhetsvurdering av prestasjonen under fagprøven. Alle fire delene, planleggingsdel, gjennomføringsdel, vurdering av eget prøvearbeid og dokumentasjons av eget prøvearbeid skal være med i vurderingen. I planleggingsdelen vil innholdet bli vektlagt fremfor fremstillingsevnen. 

I oppgaven blir det lagt vekt på blant annet disse momentene: 

 • Planlegging av arbeidet
 • Sikkerhet (risikovurdering)
 • Bruk av HMS 
 • Håndverksmessig utførelse
 • Løsninger
 • Fremdrift i forhold til fremlagt plan, og begrunnelse for eventuelle avvik
 • Behandling av verktøy, materiell og utstyr
 • Forståelse av arbeidet og evnen til å foreslå løsninger (kreativitet) 
 • Feilsøking og feilretting 
 • Dokumentasjon ved endringer i anlegget 
 • Selvstendighet 
 • Evnen til å vurdere eget arbeid 

Se i tillegg avsnitt om sluttvurdering som finnes i læreplanen for det enkelte lærefag. 

Utdrag fra «Forskrift til opplæringslova»

Heimel:

Fastsett av Kunnskapsdepartementet 4. mars 2008 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).  

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova blir det gjort følgjande endringar:  

§ 3-56 Prøvenemnd for fag- og sveineprøve

Prøvenemnda for fag- eller sveineprøva blir oppnemnd og administrert av fylkeskommunen, jf. opplæringslova § 4-8. Ho skal ha minst to medlemmer som har formell fagleg kompetanse innanfor fagområdet, og så langt det er mogleg, har oppdatert arbeidslivserfaring i faget. Fylkeskommunen skal sikre at det blir tilfredsstillande vurderingsfagleg kompetanse i prøvenemnda.  

Fylkeskommunen skal hente inn forslag til medlemmer i prøvenemnda frå partane i arbeidslivet. Fylkeskommunen kan om nødvendig hente inn forslag også frå andre.  

Medlemmene må normalt vere eksterne i forhold til lærebedrifta eller skolen der kandidaten har fått opplæring.  

§ 3-57 Innhald i og omfang av fag- og sveineprøva

Prøvenemnda har ansvaret for utforminga av fag- og sveineprøva. Lærebedrifta, eventuelt skolen som alternativ til opplæring i bedrift, kan komme med forslag til arbeidsoppgåver.  

Fag- og sveineprøva skal prøve kandidaten sin kompetanse i faget slik denne er beskriven i læreplanen for opplæring i bedrift i lærefaget. Alle kompetansemåla i læreplanen for faget skal kunne prøvast. Arbeidsoppgåvene i prøva skal reflektere krava til fagleg kompetanse. Prøvenemnda har ansvar for at kandidaten sin kompetanse i faget blir prøvd på forsvarleg måte.

Oppgåva skal klart definere innhaldet i det ein forventar av kandidaten sitt arbeid. Innanfor ramma av kompetansemåla i læreplanen skal oppgåva prøve kandidaten i  

a) planlegging av arbeidet og grunngiving for valde løysingar
b) gjennomføring av eit fagleg arbeid
c) vurdering av eige prøvearbeid
d) dokumentasjon av eige prøvearbeid.  

Omfanget av prøva skal vere klart definert og innanfor den tidsramma som er fastsett i læreplanen.  

Prøvenemnda kan i ein oppsummerande samtale til slutt stille spørsmål til fagleg avklaring.  

Oppgåva må utformast slik at ho gir kandidaten reell moglegheit til å utføre eit kvalitetsmessig godt arbeid innanfor fastsett tidsramme. Dei hjelpemidla kandidaten har brukt i læretida, skal kunne nyttast under prøva. Det skal gå tydeleg fram korleis dei ulike delane av prøva skal leverast. 

I tillegg til oppgåva, skal prøvenemnda samstundes utarbeide eit grunnlag for vurdering av kandidaten sitt arbeid med fag- eller sveineprøva. Hovudpunkta i grunnlaget skal gjerast klare for kandidaten.  

§ 3-58 Gjennomføring av fag- og sveineprøva

Prøvenemnda skal vere på prøvestaden ved prøvestart og prøveslutt, og skal utføre nødvendig inspeksjon og vurdering av kandidaten sitt arbeid i prøveperioden og ved prøveslutt. 

Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført tilsyn under heile prøva. Prøvenemnda kan ikkje delegere ansvaret for å vurdere kandidaten til tilsynspersonar.  

Ved prøvestart skal prøvenemnda levere oppgåva til kandidaten.  

Prøvenemnda skal føre protokoll der dei ulike sidene ved prøvegjennomføringa blir dokumenterte. Prøveprotokollen skal vere så utfyllande at han kan gi eit godt bilete av sjølve prøvegjennomføringa i ei eventuell klagebehandling.

§ 3-59 Vurdering av fag- og sveineprøva

Prøvenemnda skal vurdere kandidaten sin kompetanse slik han er dokumentert gjennom fag- eller sveineprøva, og fastsetje karakter.  

Karakteren skal gi uttrykk for i kva grad kandidaten har nådd måla i læreplanen for faget som kandidaten er prøvd i.  

Ved vurderinga skal den tredelte skalaen somer fastsett i § 3-4 sjette ledd, brukast.  

Fylkeskommunen fastset ved oppnemninga kven av medlemmene i prøvenemnda som skal avgjere karakteren, dersom det er usemje når stemmetalet er likt.  

§ 3-60 Utarbeiding, innhald og vurdering av kompetanseprøva

Fylkeskommunen har ansvaret for at kompetanseprøver blir utarbeidde og vurderte. Lærekandidatane skal prøvast i forhold til dei måla som er fastsette for kandidaten, jf. opplæringslova § 4-4. Innanfor dei rammene som opplæringsmåla set, skal prøva utarbeidast og gjennomførast etter same prinsipp som for fag- og sveineprøver, jf. § 3-57 og § 3-58.  

Karakteren skal gi uttrykk for i kva grad kandidaten har nådd måla som er fastsette for kandidaten.  

Ved vurderinga skal den tredelte skalaen som er fastsett i § 3-4 sjette ledd, brukast.  

Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført protokoll der dei ulike sidene ved prøvegjennomføringa blir dokumenterte. Prøveprotokollen skal vere så utfyllande at han kan gi eit godt bilete av sjølve prøvegjennomføringa i ei eventuell klagebehandling.  

§ 3-4 Karakterar i fag mv. 

Ved fag- og sveineprøve og kompetanseprøve skal det ved vurderinga brukast ein tredelt skala som har dette innhaldet:  

a) bestått mykje godt: mykje god eller framifrå kompetanse i faget
b) bestått: tilfredsstillande eller god kompetanse i faget
c) ikkje bestått: svært låg kompetanse i faget.